wz

Cíle projektu

Projekt spočívá v porovnávání různých pohledů na naše město a region. Cílem je zachytit proměny krajiny, architektury a techniky v horizontu padesáti a více let. Zpracujeme výukový modul za pomoci výpočetní techniky. Žáci budou shromažďovat archivní fotografie a dig. fotoaparátem zdokumentují dnešní stav. Vytvoří komentáře a popisky k získaným dvojicím. Všechny materiály převedou do digitální podoby a s využitím PC je budou dále upravovat. Pomocí prolínání fotografií budou dokumentovat změny. Výstupem práce budou výukové moduly, které se budou využívat v dalších předmětech (dějepis, informatika, zeměpis, občanská výchova atd.). Výukové moduly budou také umístěny na tomto internetovém serveru. Dále bude vytvořena putovní výstava (prezentace pro širokou veřejnost), publikace (rozsah 60 stran), CD prezentace a školní pexeso.

Žáci se naučí kooperativnímu způsobu výuky. Prohloubí si vědomosti o svém okolí a rozvinou schopnosti vnímat prostředí a zachytí působení člověka na charakter krajiny, architektury a kulturních tradic. Rozvinou dovednost prezentovat výsledky své práce jak před spolužáky, tak širokou veřejností. Vedlejším efektem realizace projektu bude rozvoj klíčových kompetencí žáků v oblasti sociálních, personálních, komunikačních a občanských kompetencí.

Projekt podporuje komplexní stimulaci dětí - zejména rozvoj tvořivosti, samostatnosti, práce s moderními informačními technologiemi, práce s jazykem a podobně. Pro rozvoj žákovy osobnosti, tedy uvědomování sebe sama a vazeb na místo, ve kterém vyrůstá, je environmentální a mediální výchova jedním ze základních momentů. Rozvíjí vztah k místu, ve kterém děti vyrůstají. Zpevnění vazby na místní region může být do budoucna důvodem pro setrvání v našem městě a impulsem pro zvýšení snahy o další rozvoj osobnosti žáka. Je dobré ukázat další možnosti práce s moderní výpočetní technikou. Projekt bude také rozvíjet komunikaci s partnerskou ZŠ V. K. Klicpery v Novém Bydžově. Realizací projektu dojde k naplňování klíčových kompetencí vymezených v RVP.

Sokolovna


Okresní dům